Skip to content

Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie

Tytuł: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie
Autor: Tadeusz Waśniewski, Wanda Skoczylas
Wydawca: ISBN
Rok wydania: 2004
Liczba stron:

Opis:
Podręcznik przedstawia najważniejsze metody i podstawowe kierunki analizy finansowej w przedsiębiorstwie, występujące w teorii i praktyce, z uwzględnieniem zarówno przepisów znowelizowanej ustawy o rachunkowości, jak i standardów światowych w tej dziedzinie. Ponadto charakteryzuje wartość poznawczą tych metod i ich przydatność w strategicznym i operatywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Poszczególne obszary analizy finansowej ilustrują formuły w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel zawarte na dołączonej do książki płycie CD.
Praca stanowi nie tylko usystematyzowany przegląd aktualnej wiedzy z zakresu analizy finansowej, lecz prezentuje również wiele interesujących autorskich koncepcji odnoszących się do praktycznych wymiarów analizy i diagnostyki ekonomicznej. Poza walorami merytorycznymi charakteryzuje się także wieloma zaletami dydaktycznymi. Zawiera bowiem liczne tablice, schematy i trafnie dobrane przykłady, ilustrujące podstawowe problemy analizy finansowej w odniesieniu do konkretnego przedsiębiorstwa, a także pytania kontrolne i ćwiczenia umożliwiające sprawdzenie nabytej wiedzy. Zaproponowane przez autorów oprzyrządowanie dydaktyczne znakomicie ułatwia zrozumienie i praktyczne opanowanie narzędzi kompleksowej oceny podmiotu gospodarczego, uwzględniającej złożone i wzajemnie powiązane zjawiska ekonomiczno-finansowe.

Spis treści:
* Podstawy funkcjonowania analizy finansowej w przedsiębiorstwie
* Metody analizy finansowej (porównawcza i przyczynowa)
* Sprawozdawczość finansowa jako źródło analizy finansowej
* Wstępna analiza sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz przepływów pieniężnych
* Zasady analizy wskaźnikowej w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz jej ograniczenia
* Kierunki i sposoby analizy wyników finansowych
* Metody i kierunki przyczynowej analizy rentowności
* Analiza kosztu i struktury kapitału
* Istota, klasyfikacja i sposoby pomiaru ryzyka w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
* Mierzenie i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa
* Statyczna i dynamiczna analiza płynności finansowej
* Analiza symptomów pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa